• Szybka wysyłka w 24h
  • Darmowa wysyłka już od 100zł
  • Gwarancja dyskretnej paczki
  • 20 dni na zwrot

Regulamin sklepu internetowego www.gumkoland.pl

I. Definicje
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.gumkoland.pl;
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gumkoland.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ENZO Mariusz Kwaśniewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gumkoland.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gumkoland.pl, prowadzony jest przez firmę:
 
ENZO Mariusz Kwaśniewski
Lasówka 44/19, 30-718 Kraków
NIP: 679-294-80-18 Regon: 122550424
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Krakowie.


2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ENZO Mariusz Kwaśniewski ogranicza świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. Potencjalni Klienci są informowani o powyższym podczas ładowania dowolnej pierwszej strony Sklepu Internetowego.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.gumkoland.pl/content/3-Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. ENZO Mariusz Kwaśniewski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ENZO Mariusz Kwaśniewski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ENZO Mariusz Kwaśniewski.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ENZO Mariusz Kwaśniewski.
3.6 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ENZO Mariusz Kwaśniewski,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.gumkoland.pl, dokonać wyboru (jakie produkty, ich ilość, ewentualnie wskazać dodatkowe parametry: rozmiar, kolor), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ENZO Mariusz Kwaśniewski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną [gumkoland.pl] Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazanym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską, systemem paczkomatów InPost lub przez odbiór osobisty. Szczegółowy cennik znajduje się pod adresem: http://www.gumkoland.pl/content/1-koszty-dostawy
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 24 h do 6 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia w przypadku wybrania opcji: płatność gotówka przy odbiorze lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie w przypadku wybrania opcji: płatność przelewem, kartą kredytową (przedpłata). Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji).
5.4 Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia należności:
a. Przelewem: towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu.
Dane do wpłaty:
mBank nr rachunku: 03 1140 2004 0000 3102 7420 9463
ENZO Mariusz Kwaśniewski, Lasówka 44/19, 30-718 Kraków
b. Poprzez system płatności elektronicznych Dotpay: towar jest wysyłany po otrzymaniu od operatora informacji o otrzymaniu zapłaty. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
c. Poprzez system płatności elektronicznych PayPal: towar jest wysyłany po otrzymaniu od operatora informacji o otrzymaniu zapłaty.
d. Za pobraniem: płatność gotówką u Kuriera w momencie odbioru przesyłki.
Sklep zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia za pobraniem gdy tożsamość Klienta budzi zastrzeżenia.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie:  
ENZO Mariusz Kwaśniewski
ul. Golikówka 25, 30-723 Kraków lub e-mail: sklep@gumkoland.pl
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
-towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

-towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia (produkty mające kontakt ze strefami intymnymi tj pasy cnoty, korki analne) lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
ENZO Mariusz Kwaśniewski
ul. Golikówka 25, 30-723 Kraków
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. ENZO Mariusz Kwaśniewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@gumkoland.pl. ENZO Mariusz Kwaśniewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Przetwarzanie danych osobowych.
9.1. Administratorem danych jest firma ENZO Mariusz Kwaśniewski z siedzibą w Krakowie, Lasówka 44/19, 30-718 Kraków, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6792948018, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej w Krakowie.
9.2. W celu realizacji zamówienia pobierane są następujące dane: Imię i nazwisko (nazwa firmy w przypadku podmiotów gospodarczych), adres korespondencyjny i/lub rozliczeniowy, numer telefonu oraz adres e-mail.
9.3. Dane osobiste które nam przekazujesz użyte są aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, przetworzyć Twoje zamówienia lub zezwolić Ci na dostęp do specyficznych informacji. Masz prawo modyfikować i usuwać wszystkie informacje osobiste o Tobie, które przechowujemy na stronie „Moje konto”. Możesz również w dowolnym momencie usunąć swoje konto używając przycisku "USUŃ MOJE KONTO" dostępnego na stronie „Moje Konto” lub pisząc wiadomość na adres sklepu.
9.4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
9.6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim z wyjątkiem firm kurierskich i brokerskich pośredniczących w realizacji zamówienia (InPost S.A., InPost Paczkomaty Sp. z o.o., InPost Express Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., Ruch S.A., Sendit S.A., F.P.H.U. DUMAR NIP: 6782961922) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (dostarczenia przesyłki). Ponadto odbiorcami danych mogą zostać tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9.7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
9.8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9.9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.).

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ENZO Mariusz Kwaśniewski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ENZO Mariusz Kwaśniewski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ENZO Mariusz Kwaśniewski.
10.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ostatnia aktualizacja 14.04.2021r.